Проекти

Изграждане на обществен паркинг със 114 паркоместа

Проектът обхваща пространство с обща площ от 3100 м2 . Изпълнени са изкопни дейности 1090 м3, доставка и полагане на фракция 1090 м3, положени са 300 т. асфалт за нова асфалтобетонова настилка, 341 м бордюри и 214 м пътни ивици. Посредством маркировка са обособени общо 114 паркоместа, 7 от които са за хора в неравностойно положение.
Отвеждането на повърхностните води е решено с изграждането на нова дъждовна канализация с 184 м тръби, 6 бр. ревизионни шахти и 20 бр. дъждоприемни шахти.