Проекти

Реконструкщция и рехабилитация на общински път в община Левски

Изпълнени са следнита видове строително – монтажни работи:
- изкопни СМР – 5065 м3;
- доставка и полагане на несортиран трошен камък за пътна основа и банкети – 6840 м3;
- полагане на асфалт – 4004 т;
- монтажа на нова ограничителна система – 308 м;
- направа на покрити облицовани окопи и водостоци – 112 м;
- доставка и монтаж на нови пътни знаци – 54 бр.;
- полагане на нова хоризонтална маркировка – 1131 м2;
Пътното трасе е с обща дължина 3000м.