Проекти

Облагородяване на поречието на река Беленска, Област Русе

По проект е предвидено реновиране на съществуващи и изграждане на нови подпорни стени, възстановяване на основи на мостови съоражения, почистване и облагородяване поречието на река Беленска.
Строежът предвижда изграждане на ново стоманобетонно речно корито, с обща дължина 1096 м.
Основните строително монтажни работи са : изграждане на нови подпорни стени от габиони - 1550 м3, полагане на армировка - 225 000 кг, кофраж - 5320 м2, бетон - 3880 м2, торкрет бетон - 114 м3, доставка и полагане на скална фракция – 7220 м3. Реновиране на съществуващи подпорни стени, чрез обмазване с високоякостен саниращ разтвор – 1250 м2. Възстановяване фугите на зиданите подпорни стени - 860 м2.