Проекти

Изграждане на нова геотермална инсталация в гр. Ямбол

„Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на детска градина „Слънце“ - град Ямбол”
Обхватът на строежа включва изграждане на нова отоплителна и охлаждаща инсталация, използваща геотермална енергия. Инсталацията се състои от външни вертикални сондажи, тръбна мрежа до колектор, колектор, термопомпи „вода-вода“, тръбна мрежа, стенни и таванни вентилаторни конвектори.
Строително- монтажните дейности включват: доставка и монтаж на термопомпи – 4 броя; доставка и монтаж на геотермална сиcтема, съставена от: циркулационни помпи, вертикални сондажи – 2200.00 м, всеки от които е с дълбочина 100 м, термопакети, геосонди и тръби. Изпълнена е циментация с термоцимент; изкопни дейности за площадкова инсталация; доставка и монтаж на разпределителни и събирателни колектори от полиетилен и спирателни кранове, пластинчат топлообменник, тръбопроводи с изолация от микропореста гума; запълване на инсталацията с етиленгликол; доставка и монтаж на циркулационни помпи - 6 бр.; доставка и монтаж на затворени мембранни разширителни съдове – 4 броя, топлоизолиран бойлер - 1 брой, буферни съдове – 2 броя, PPR тръби с топлоизолация от микропореста гума – 765 м, доставка и монтаж на вентилаторни конвектори за стенен и таванен монтаж – 78 бр., изграждане на електрическа система за новата отоплителна инсталация и други дейности съгласно проекта.