Проекти

Изграждане на нова геотермална инсталация в гр. Велинград

Изградена е нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс“ - град Велинград.
Обхватът на строежа включва изграждане на нова отоплителна и охлаждаща инсталация, използваща геотермална енергия. Инсталацията се състои от външни вертикални сондажи, тръбна мрежа до колектор, колектор, термопомпи „вода-вода“, тръбна мрежа, стенни и таванни вентилаторни конвектори.
Строително- монтажните дейности включват: Доставка и монтаж на термопомпи – 3 бр. помпи; Доставка и монтаж на геотермална сиcтема, съставена от: циркулационни помпи, вертикални сондажи – 1 500,00 м, всеки, от които е с дълбочина 100 м, термопакети, геосонди и тръби. Изпълнена е циментация с термоцимент; изкопни дейности за площадкова инсталация; доставка и монтаж на разпределителни и събирателни колектори от полиетилен и спирателни кранове, пластинчат топлообменник, тръбопроводи с изолация от микропореста гума; запълване на инсталацията с пропиленгликол; Доставка и монтаж на циркулационни помпи - 5 бр.; Доставка и монтаж на мембранни съдове, топлоизолиран бойлер, разширителен съд, PPR тръби с топлоизолация от микропореста гума – 544 м, Доставка и монтаж на вентилаторни конвектори за стенен и таванен монтаж – 39 бр., изграждане на електрическа система за новата отоплителна инсталация и други дейности съгласно проекта.