Проекти

Реконструкция на участъци от общински път SZR 1156 – Етап II

Реконструкция на участъци от общински път SZR 1156 – Етап II
Проектът включва реконструкция на участък от общински път с дължина 1 497 метра.
Основните СМР, които се изпълняват са: изкопни работи – 1 086 м3; отстраняване негодни почви - 1 223 м3, фрезоване на асфалтови пластове – 597 м3; разваляне на трошенокаменна настилка – 3 282 м3; доставка и полагане на трошен камък за пътна основа – 4 875 м3; доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт/биндер/ – 1 267 т; доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт – 991 т; доставка и полагане обратна засипка и засипка от скален материал за банкети – 623 м3; доставка и монтаж на пътни знаци – 18,09 м2; доставка и полагане на бетонови тръби ф500 – 12 м., полагане на нова хоризонтална маркировка от боя с перли – 546,89 м2; доставка и монтаж на ограничителна система за пътища – 96 м.