Проекти

Реконструкция на общински път PVN3090 /Лазарово/

Проектът включва реконструкция на общински път с дължина – 845 метра.
Основните СМР, които се изпълняват са: изграждане на трасе от HDPE тръби ф40 за широколентров интернет, вкл. ревизионни шахти – 828 м; фрезоване на асфалтови пластове – 296 м3; изкопни работи – 1 551 м3; разваляне и отстраняване на съществуваща настилка от трошен камък – 1 158 м3; доставка и полагане на трошен камък за пътна основа 0/63– 1909 м3; доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт/биндер/ – 489 т; доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт в уплътнено състояние 4 см – 5 004 м2; доставка и полагане трошен камък за банкети – 315 м3; и други дейности съгласно проекта.