Проекти

Реконструкция на общински път PVN3093 в община Кнежа

Проектът включва реконструкция на общински път с дължина – 1 850 метра.
Основните СМР, които се изпълняват са: Изграждане на трасе от HDPE тръби ф40 за широколентров интернет, вкл. ревизионни шахти – 1 847 м; фрезоване на асфалтови пластове – 597 м3; изкопни работи – 1 222 м3; разрушаване и отстраняване на пътна основа и подоснова – 4 308 м3; разкъртване бетонови бордюри – 1 516 м; доставка и полагане на трошен камък за пътна основа 0/63– 2 563 м3; доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт/биндер/ – 1 092 т; доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт в уплътнено състояние 4 см – 11 370 м2; доставка и полагане трошен камък за банкети – 923 м3; полагане на нова хоризонтална маркировка от боя с перли – 650 м2; доставка и монтаж на ограничителна система за пътища – 48 м; и други дейности съгласно проекта.