Проекти

Ремонт на ЦДГ «Щастливо детство», с. Старо Оряхово

Ремонт на ЦДГ «Щастливо детство», с. Старо Оряхово. Възложител- Община Долни чифлик, в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик, съпътстваща устойчиво развитие”, който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна проеграма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.