Проекти

Посетителски център - с. Струмяни

Създаване на посетителски център в село Струмяни. Възложител - община Струмяни. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за подпомагане на проект "Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследства в община Струмяни"
Реконструкция на масивна двуетажна сграда и обособяването й в посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.