Проекти

Благоустрояване на жилищна територия в гр. Габрово

Рехабилитация и благоустрояване на жилищната територия – вътрешно квартални , крайулични, паркови и рекреационни пространства. Обектът е с площ 49 773 м2 и включва 5 подобекта.
Обектът включва следните видове дейности:
Реконструкция на 18 300 м2 улици с нова асфалтова настилка, направа на пешеходни зони - тротоари, алеи, паркинги – 20 000 м2, оформени с бетонови и гранитни бордюри – 11 000м. Изграждане на ново улично осветление. Изграждане на 240 м нова канализационна система и ревизионни шахти. Реконструкция на крайречна улица – изграждане на нова подпорна стена и парапет по р. Янтра, изграждане на цветна композиция на централен кръг „Колелото“, изграждане на нови детски площадки, „сух“ фонтан, ново парково обзавеждане.