Проекти

Рехабилитация и реконструкция на Общински Път Обнова – Каменец

Рехабилитация и реконструкция на Общински ПЪТ PVN 1110 Обнова – Каменец от път I-3 км 6+800 до км 13+868 в Община Левски.
Проектът се изпълнява по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 год.
Изпълнява се възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението и удължаване експлоатационния живот на пътя. Участъкът е с обща дължина 7068.00 м. Основните СМР, които ще се изпълнят са: технологично фрезоване – 10 900м2, фрезоване на асфалтобетоновата настилка за предварителни ремонти – 22 000 м2, Демонтаж на стари и монтаж на нови пътни магистрални бордюри – 3820 м, Полагане на асфалт – 14 380 т, Демонтаж на стари и монтаж на нови тротоарни плочки – 2 050 м2, направа на отводнителни окопи – 4 080 м3, доставка и полагане на инертен материал за банкетите – 1 380 м3, монтаж на нови знаци – 71 бр., изпълнение на хоризонтална нова маркировка – 2 080 м2.