Проекти

"Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна”

Депото за отпадъци е с площ 16777 м2.
Съгласно проекта са предвидени следните дейности:
* Предепониране на отпадъци в рамките на имота и извън него - 53538,00 м3
* Изграждане на габионни подпорни стени, за осигуряване на устойчивоста на откоса и терена – 1192 бр габиони , 764 м стена
* Изграждане на горния изолиращ слой на депото (изравнителен и изолационен);
* Полагане на рекултивиращ слой – земни маси и хумусен пласт;
* Изграждане на канавки за повърхностни води;
* Изграждане на газоулавяща и газоотвеждаща система;
* Изграждане на съоръжения за извършване на мониторинг на тялото на депото и подземните води;