Проекти

Благоустрояване района на кв. Младост и блок Щастие гр. Габрово

Рехабилитация на паркова площ кв. Голо Бърдо - Младост. Изграждане на нова детска площадка, парково осветление, благоустрояване на алейна мрежа и зелена площ.
Благоустрояване подходи, междублоково пространство и детска площадка в района на блок Щастие - кв. 118, ЦГЧ.
Рехабилитация детска площадка северно от бл. Щастие.
Изграждане на нова светофарна уредба. Полагане на нов асфалт - 2500 кв.м.
По проект за рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и разширение система за видеонаблюдение на паркови площи, детски площадки, улици и междублокови пространства в гр. Габрово. Възложител – Община Габрово в рамките на проект “Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.