За нас

Строителна фирма „Техно Строй България” ООД е дружество с ограничена отговорност със сто процента частен капитал, регистрирано в края на 2007г.

Компанията извършва строителство, реконструкция, рехабилитация и модернизация на съществуващи сгради, строежи от транспортната и енергийната инфраструктура, от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, както и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на обектите.

От  2008г. сме  вписани в  Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в България и изпълняваме строежи и в петте групи строителство:

През 2009г. успешно въведохме интегрирана система  за управление на  стандартите  за качество ISO 9001:2008, за опазване на околната среда ISO 14001:2004   и за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. През юни 2012г. Дружеството премина успешно сертификация по стандарта за управлениe на социалната отговорност SA 8000:2008.

От 2010г. дружеството е вписано в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. 


Имаме опит в изпълнението на специални обществени поръчки за обекти по реда на Закона за класифицираната информация.