Качество

От 2008г. Техно Строй България ООД развива дейността си в съответствие с изискванията на стандарта за качество ISO 9001:2000.
През 2009г. успешно въведохме интегрирана система за управление на стандартите за качество ISO 9001:2008, за опазване на околната среда ISO 14001:2004 и за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.
През юни 2020г. дружеството премина успешно прехода на системата за управление  от OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018.

Политиката на дружеството е насочена към усъвършенстването на системата за управление на качеството за нарастване на удовлетвореността на клиентите, чрез все по-пълно задоволяване на техните изисквания. Съвременните методи за управление на качеството включват:

  • Прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на СМР;
  • Прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси;
  • Постоянно подобряване на Системите за управление;
  • Коректни отношения с инвеститорите;
  • Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи;
  • Стриктно спазване на работните проекти;
  • Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество;
  • Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти към инвеститорите;
  • Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали при изпълнението на СМР;

Политиката на фимата е насочена  към поемане на ангажименти за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с работниците,защита от дискриминация, спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд  и опазване на околната среда.

Декларация на ръководството за политика по качеството, околната среда, здрве и безопасност при работата

Политика по социална отговорност

Политика за детски труд и възстановяване на деца 

Политика за равни възможности и липса на дискриминация

Етичен кодекс