Проекти

Рехабилитация на ЦГЧ, мост Игото, ул. Авраам Гачев -гр. Габрово

Рехабилитация на градски парк в административен център, гр. Габрово. Парково и художествено осветление, детска площадка, рехабилитация на алейна мрежа и елементи на прилежащата инфраструктура, озеленяване. Нова асфалтова настилка и автоматизирана подземна напоителна система.
Полагане на над 4000 кв.м. тротоарна настилка, гранитни павета и каменни плочи.
Благоустрояване пространството около Мост Игото.Пешеходна връзка с погледна площадка към р. Янтра.Художествено осветление мост Игото и фигура Рачо Ковача.Рехабилитация парапети и настилки мост Игото.
Реконструкция ул. Авраам Гачев. Изграждане на нова подпорна стена на р. Янтра - 180 м, направа на нова улица с велоалея, асфалтова настилка 9000 кв.м. и улично осветление.
Изграждане на нова детска площадка,цялостно озеленяване и благоустрояване на алейни мрежи.
По проект за рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и разширение система за видеонаблюдение на паркови площи, детски площадки, улици и междублокови пространства в гр. Габрово. Възложител – Община Габрово в рамките на проект “Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.